Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów
§5.
Do zakresu działania Muzeum należy:

1) dbanie o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zamku w Malborku jako najwyższej rangi pomnika historii i architektury oraz ważnego elementu dziedzictwa światowego;
2) dbanie o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zamków w Kwidzynie i Sztumie;
3) upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, jak również umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
§6.
Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5, przez:

1) gromadzenie zabytków, pamiątek historycznych, materiałów dokumentacyjnych, książek i archiwaliów, związanych z zakresem działania Muzeum, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów oraz badań i ekspedycji naukowych;
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz utrzymywanie we właściwym stanie terenu Muzeum wraz ze znajdującymi się na nim zabytkowymi budowlami;
5) przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych oraz wystaw czasowych w kraju i za granicą;
6) organizowanie i prowadzenie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
7) upowszechnianie i popularyzowanie w kraju i za granicą wiedzy o Muzeum umożliwiającej pełne jego poznanie;
8) prowadzenie działalności edukacyjnej;
9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej, w tym realizacja przedsięwzięć plenerowych promujących Muzeum i jego zbiory;
10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
11)zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
12)prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie  katalogów  zbiorów i wystaw, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu działalności Muzeum;
13) organizowanie i współorganizowanie zjazdów, spotkań i konferencji naukowych związanych z zakresem działania Muzeum;
14) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, muzeami, administracją rządową i samorządową, oraz organizacjami pozarządowymi, mediami a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§7.
Muzeum  gromadzi  zbiory  pochodzące  z  okresu  od  prahistorii  do  XX  wieku, w szczególności:

1) obiekty archeologiczne z terenu Zamku w Malborku, Kwidzynie i Sztumie oraz obszaru historycznych Prus;
2) dokumenty historyczne i materiały archiwalne, związane z dawnym państwem krzyżackim, w szczególności z Zamkiem w Malborku, Zamkami w Kwidzynie i Sztumie oraz pozostałymi zamkami krzyżackimi, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ich konserwacji;
3) dzieła sztuki i rzemiosło artystyczne, związane z wyposażeniem Zamku w Malborku oraz muzealne kolekcje artystyczne: malarstwa, tkanin, witraży, rzeźby, sztuki zdobniczej, mebli, bursztynu, militariów, grafiki, ceramiki i numizmatów.