Z A R Z Ą D Z E N IE  
M I N I S T R A  K U L T U R Y  I   D Z I E D Z I C T W A  N A R O D O W E G O 1)
z dnia 21 grudnia 2017 r.

 
w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku


 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Muzeum Zamkowemu w Malborku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku (Dz. Urz. MKiDN poz. 55) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.
§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku (Dz. Urz. MKiDN poz. 28).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński