Muzeum Zamkowe w Malborku

Podstawowe informacje


Muzeum Zamkowe w Malborku, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 r. poz.972 i 1086), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz.2187);

4) Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowego w Malborku.
 

Muzeum Zamkowe w Malborku jest państwową instytucją kultury, której organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”. Posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 13/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/17/98.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 117 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 września 1960 r. z dniem 1 stycznia 1961 roku zostało powołane Muzeum Zamkowe w Malborku.


Do zakresu działania Muzeum należy dbanie o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zamku w Malborku jako najwyższej rangi pomnika historii  i architektury oraz ważnego elementu dziedzictwa światowego. Dbanie o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zamków w Kwidzynie i Sztumie. Upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, jak również umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

W 1997 r. Muzeum Zamkowe w Malborku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1

82-200 Malbork

 

Tel. (55) 647 08 02

Tel. (55) 647 08 00

Fax (55) 647 08 03

e-mail:  sekretariat[a]zamek.malbork.pl

NIP 579-10-02-043

REGON 000276073