Muzeum Zamkowe w Malborku

Statut prawny

STATUT
Muzeum Zamkowego w Malborku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Zamkowe w Malborku, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.[1]), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
 3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.[2]);
 4. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

 1. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RNIK - 13/92.
 2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/17/98.
 3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest Malbork, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Zamkowe w Malborku”.

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum

§ 5.Do zakresu działania Muzeum należy dbanie o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Zamku w Malborku jako najwyższej rangi pomnika historii architektury oraz ważnego elementu dziedzictwa światowego, a także upowszechnianie, wartości historycznych, artystycznych i estetycznych kultury światowej ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z polską kulturą i historią.

§ 6.Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5 przez:

 1. gromadzenie i chronienie dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych, materiałów dokumentacyjnych, książek i archiwaliów, związanych z zakresem działania Muzeum, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów oraz badań i ekspedycji naukowych;
 2. konserwację zabytkowych budowli i zbiorów w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie;
 3. upowszechnianie w kraju i za granicą zabytków i wiedzy na temat Zamku w Malborku, umożliwiającej pełne ich poznanie;
 4. inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów;
 5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w tym prowadzenie ekspedycji naukowych;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej;
 7. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 8. przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych oraz wystaw czasowych w kraju i za granicą;
 9. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej, w tym realizację przedsięwzięć plenerowych promujących Muzeum i jego zbiory;
 10. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 11. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, zajmującymi się działalnością w pokrewnych zakresach;
 12. organizowanie i współorganizowanie zjazdów i konferencji naukowych związanych z zakresem swojej działalności.

§7 Muzeum gromadzi zbiory pochodzące z okresu od prahistorii do XX wieku, w szczególności:

 1. obiekty archeologiczne z terenu Zamku w Malborku i obszaru historycznych Prus;
 2. dokumenty historyczne i materiały archiwalne, związane z dawnym państwem krzyżackim, w szczególności z Zamkiem w Malborku i pozostałymi zamkami krzyżackimi, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ich konserwacji;
 3. dzieła sztuki i rzemiosło artystyczne, związane z wyposażeniem Zamku w Malborku oraz muzealne kolekcje artystyczne: malarstwa, tkanin, witraży, rzeźby, sztuki zdobniczej, mebli. bursztynu, militariów, grafiki, ceramiki i numizmatów.

Rozdział 3
Organy zarządzające i nadzorujące oraz doradcze Muzeum

§ 8. Muzeum zarządzane ;gest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach

§ 9. 1 Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.

2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra, powołuje i odwołuje zastępców.

§ 10. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

 1. nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
 2. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
 3. przedstawienie organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
 4. aprobowanie wydatków finansowych w granicach posiadanego budżetu;
 5. nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
 6. wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
 7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
 8. organizowanie ochrony Muzeum;
 9. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12. Muzeum posiada Oddział — Zamek w Kwidzynie.

§ 13. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

§ 14. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o muzeach.

 1. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
 2. Rada Muzeum składa się z 12 osób.

§ 15. 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej „kolegiami”.

 1. Przedmiot działania i liczbę członków kolegium określa Dyrektor.
 2. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
 1. Dyrektor Muzeum spośród członków kolegium wyznacza przewodniczącego kolegium.
 2. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
 3. Kolegium wyraża opinie, w formie uchwał, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium.
 4. Posiedzenia kolegium odbywają się z inicjatywy dyrektora lub za jego zgodą na wniosek pracowników Muzeum.
 1. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.
 2. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane Dyrektorowi.
 3. Obsługę kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 4
Majątek i finanse Muzeum

§ 16. Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 17. Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 18. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 19. 1. Źródłami finansowania Muzeum są:

 1. dotacje podmiotowe i celowe;
 2. przychody z prowadzonej działalności;
 3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Uzyskane przychody Muzeum przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.

§ 20. 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą, w zakresie handlowym, usługowym, w tym:

 1. sprzedaży pamiątek i wydawnictw;
 2. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
 3. organizacji zajęć edukacyjnych i popularyzujących historię;
 4. wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;
 5. usług konserwatorskich i edukacyjnych;
 6. reklam i sponsoringu.

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum. Obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi

§ 21. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

§ 22. 1. Do składania imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw obowiązków finansowych oraz majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 23. Przekazanie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie zarządzenia Ministra.

§ 24. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 F. Nr 96, poz 959 i Nr 238. poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871