Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna - poczekalnia budynku kas Muzeum Zamkowego w Malborku
Załącznik nr 2 - Wzór umowy dzierżawy
Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna