Brak treści artykułu

Załączniki:

Treść zapytania oraz odpowiedź (25.03.2019 r.)
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 2a - Formularz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 4 - Wzór Umowy